Javno komunalno preduzeće “Energana” Sombor, osnovano je kao samostalno preduzeće 1984.godine  izdvajanjem jednog pogona metalne industrije “Bane Sekulić” Sombor.

Koncipirana je i građena prevashodno kao industrijska kotlarnica. Na žalost, plan se nije ostvario iz razloga što je malo industrijskih pogona izgrađeno u blizini toplane, pa je naknadno izgraden toplovod u dužini od oko 1.500 metara do prvih stambenih zgrada.

Time je svrha toplane pretvorena prvenstveno u toplanu za grejanje Grada. Mada je toplovod kasnije izgrađen do centra grada, najveći broj korisnika se nalazi u delu grada “Nova Selenča”, koji je i najbliži toplani.

Nova toplana kapaciteta 30 MW je građena od 15. jula 2010. godine do 1. oktobra 2011. godine. Puštena je u rad na početak grejne sezone 2011/2012.

Proizvodnja se odvija na 5 mesta i to:

  • “Toplana” – kapacitet 3 kotla po 10 MW;
  • Kotlarnica “Muzej” – kapacitet kotla 2,2 MW;
  • Kotlarnica “Suvajska” – kapacitet kotla 2,2 MW;
  • Kotlarnica “Nike Maksimović” – kapacitet kotla 0,4 MW;
  • Kotlarnica “Radišićeva” – kapacitet kotla 1,1 MW.

Ukupna dužina vrelovoda iznosi 13 km.

Preduzeće posluje u pravnoj formi „javno preduzeće“, a osnivač Javnog preduzeća je Grad Sombor, u čije ime osnivačka prava vrši Skupština Grada Sombora. Grad je vlasnik 100% udela u osnovnom kapitalu Javnog preduzeća.

Javno komunalno preduzeće “Energana” sa sedištem u Somboru (u daljem tekstu JKP „Energana“) obavlja komunalnu delatnost proizvodnje i distribucije toplotne energije. Preduzeće vrši i održavanje primarne i sekundarne toplovodne istalacije.

Vizija

Vizija je da JKP “Energana” bude društveno odgovorno, tržišno orijentisano preduzeće koje omogućava i osigurava sigurno snabdevanje svojih korisnika toplotnom energijom.

Iskorišćavanjem svih tehničkih mogućnosti nove toplane, implementacijom standarda i visoko kvalitetnim radom i efikasnim poslovanjem stalno podiže i ostvaruje stabilnost poslovanja.

U budućnosti, graditi kapacitete bazirane na obnovljivim izvorima energije u cilju efikasnijeg i društveno odgovornog poslovanja.

Prelaskom na nove tehnologije nastojati proširiti paletu usluga koje pružamo.

Misija

Kreirati nove koncepte rešenja efikasnog grejanja i podizati svest svojih korisnika i zaposlenih o značaju energetske efikasnosti.

Promovisati i podržati sve aktivnosti i akcije u cilju promocije energetske efikasnosti, kroz učešće u projektima, edukacijom korisnika i stalnim promovisanjem značaja energetski efikasnog grejanja.

Kontinuirano ulagati u unapređenje kvaliteta usluga u cilju postizanja visokog nivoa zadovoljstva korisnika usluga grejanja.

Samostalno i u saradnji sa poslovnim partnerima promovisati i provoditi akcije poboljšavanja kvaliteta usluga uz kontinuiranu akciju poboljšanja energetske efikasnosti kod korisnika usluga.

Implementacijom standarda podizati nivo kvaliteta poslovnih procesa, usmeravajući se ka zadovoljstu korisnika usluga.

Kroz stalnu komunikaciju sa korisnicima usluga obezbediti da se čuje glas kupca i da se nastoji ostvariti stalno poboljšanje kvaliteta usluga.

Stalnim aktivnostima nastojati obezbediti najviši nivo naplate usluga kako bi preduzeće moglo efikasno poslovati.

Call Now Button